روش های ضدعفونی آب

عناوین

روش های ضدعفونی آب - water disinfection methods

مقدمه

کشتن، حذف یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مضر را می توان ضد عفونی نامید. تخریب یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا منجر به متوقف کردن تولید مثل و رشد آنها می شود. ممکن است افراد با مصرف آب آلوده حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا بیمار شوند. ضد عفونی و عقیم سازی فرآیندهای مرتبط با هم هستند اما عقیم سازی همه میکروارگانیسم های مضر و بی ضرر را از بین می برد. از این رو ضد عفونی کردن فرایندی مناسب تر است.

روش های ضدعفونی آب

  • گاز کلر
  • کلریناتور مایع (هیپوکلریت سدیم)
  • کلریناتور جامد (هیپوکلریت کلسیم)
  • کلروآمین
  • ازن زنی
  • نور ماورا بنفش (UV)
  • ضدعفونی فوتوکاتالیست

۱- گاز کلر

کلر یک گاز سبز مایل به زرد است. با اعمال فشار زیاد، گاز مایع می شود. گاز کلر بسیار سمی است. گاز کلر بیشتر به عنوان ضد عفونی کننده آب مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن کلر به آب نقش بسیار موثری در از بین بردن تقریباً همه میکروارگانیسم های بیماری زا دارد. می توان از آن به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده اولیه و ثانویه استفاده کرد. این گاز برای استفاده در سیستم خانگی قابل استفاده نیست زیرا بسیار خطرناک می باشد. در غلظت های کم به میزان ۰.۱٪ هوا از نظر حجم کشنده است.

روش های ضدعفونی آب با گاز کلر
روش های ضدعفونی آب با گاز کلر

۲- کلریناتور مایع (هیپوکلریت سدیم)

هیپوکلریت سدیم به عنوان ماده سفید کننده ، بیشتر برای سفید کردن کاغذ یا منسوجات و به عنوان محلول ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد. محلول به طور کلی حاوی ۱۰ تا ۱۵٪ کلر موجود است، اما به سرعت قدرت خود را در فرآیند ذخیره سازی از دست می دهد. کنترل منظم محلول مورد نیاز است زیرا محلول تحت تأثیر pH ، نور ، گرما و فلزات سنگین تأثیر زیادی می گذارد.

هیپوکلریت سدیم
روش های ضدعفونی آب با هیپوکلریت سدیم

۳- کلریناتور جامد (هیپوکلریت کلسیم)

Ca (OCl) 2 (هیپوکلریت کلسیم) یک ماده شیمیایی جامد است که می تواند در جایگزینی سدیم کلسیم (مایع) مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده ، شباهت زیادی با NaOCl دارد اما استفاده از به آن بسیار ایمن تر است. کلر جامد Ca (OCl) 2 درغلظت تجاری تقریبا ۷۰٪ موجود می باشد. این ماده شیمیایی هم در پساب و هم در آب آشامیدنی کاربرد دارد.

کلریناتور جامد (هیپوکلریت کلسیم)
روش های ضدعفونی آب با کلریناتور جامد (هیپوکلریت کلسیم)

۴- کلروآمین

کلرامین ها با واکنش آمونیاک با کلر آزاد تشکیل می شوند. آنها نقش مهمی در تأمین کلر باقی مانده در سیستم توزیع دارند. این ماده شیمیایی بسیار پایدار است. در مقایسه با کلر، کمتر فرآورده های فرعی هالوژنه تشکیل می دهد.

کلرامین
روش های ضدعفونی آب با کلرآمین

۵- ازن زنی

ازن یک فرمول آلوتروپیک (ناپایدار) اکسیژن است که در آن سه مولکول برای تولید یک مولکول جدید ترکیب می شوند. به سرعت رادیکالهای آزاد بسیار واکنش پذیر تجزیه می شود. به علت پتانسیل اکسیداسیون ازن (-۲.۷V) بیشتر از کلر(-۱.۳۶V) یا یون هیپوکلریت (-۱.۴۹V)، این ماده به طور گسترده در تصفیه خانه های فاضلاب جهت اکسیدکنندگی مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت اکسیداسیون ازن از رادیکال هیدروکسیل (• OH) و فلوراید بیشتر می باشد.

ازن زنی
روش های ضدعفونی آب با ازن زنی

۶- نور ماورا بنفش (UV)

از تصفیه اشعه ماوراء بنفش می توان برای تصفیه فاضلاب، آب آشامیدنی و آبزی پروری استفاده کرد. نور UV با تغییر مؤلفه های بیولوژیکی میکروارگانیسم ها به طور خاص باعث شکستن پیوندهای شیمیایی در DNA ،RNA و پروتئین ها می شود.

نور ماورا بنفش (UV)
روش های ضدعفونی آب با نور ماورا بنفش (UV)

۷- ضدعفونی فوتوکاتالیست

شتاب باریکه نوری در حضور یک کاتالیزور به عنوان فوتوکاتالیز گفته می شود. در فوتولیز کاتالیز شده، از بستر جاذب برای جذب نور استفاده می شود. در کاتالیز تولید شده توسط فوتوکس، جفت های سوراخهای الکترونی با فعالیت فوتوکاتالیستی (PCA) تولید رادیکالهای آزاد (به عنوان مثال، رادیکالهای هیدروکسیل )(• OH) ایجاد می شوند که توانایی انجام واکنش های ثانویه را دارند. کاربرد عملی آن با کشف الکترولیز آب با استفاده از دی اکسید تیتانیوم امکان پذیر شد.

روش های ضدعفونی آب با ضدعفونی فوتوکاتالیست
روش های ضدعفونی آب با ضدعفونی فوتوکاتالیست