مواد شیمیایی

مواد ضدعفونی کننده ، مواد شیمیایی هستند که برای کنترل، جلوگیری یا از بین بردن میکروب های مضر استفاده می شوند. همه ضد عفونی کننده های شیمیایی، از نظر ماهیت، به طور بالقوه مضر و یا سمی برای موجودات زنده هستند.

ضد عفونی کننده شیمیایی

مانند سایر مواد سمی، ضد عفونی کننده های شیمیایی با ورود به بدن می توانند برای انسان مضر باشند.
مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

در روزگاران قدیم، فرآیند های تصفیه آب وجود نداشت و مردم از آب های زیرزمینی و آب های سطحی به

روش های ضدعفونی آب - water disinfection methods

روش های ضدعفونی آب

مقدمه کشتن، حذف یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مضر را می توان ضد عفونی نامید. تخریب یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم