روش تصفیه فاضلاب UAFB

عناوین

روش تصفیه فاضلاب UAFB
مقدمه

به طور کلی برای فاضلاب های شهری با غلظت COD  قابل تجزیه بیولوژیکی کمتر، دماهای پایین تر و الزامات حذف مواد مغذی، در حال حاضر فرآیندهای هوازی ترجیح داده می شوند. تصفیه بی هوازی یک تصفیه قابل قبول برای فاضلاب های صنعتی با غلظت بیشتر COD  قایل تجزیه بیولوژیکی و دمای بالاتر به حساب می آید.
فاضلاب صنایع مختلفی از جمله صنایع صنایع غذایی، ترکیبات دارویی، کشتارگاه ها، صنایع لبنی و … می توانند از روش های بی هوازی بهره گیرند.  فرآیندهای بی هوازی مزیت های زیادی برای از جمله مصرف انرژی کمتر نسبت به فرآیندهای هوازی دارد. در این فرآیندها با تبدیل مواد آلی به متان که خود می تواند منبع انرژی باشد انرژی تولید نماید.
یکی دیگر از مزیت های فرآیندهای بی هوازی تولید لجن کمتر نسبت به فرآیندهای هوازی است که این خود سبب کاهش هزینه های نگهداری، حمل و تخلیه لجن می شود.
راکتورهای تصفیه بی هوازی رشد چسبیده رو به بالا به لحاظ نوع بستر مورد استفاده و میزان گستردگی بستر باهم تفاوت می کند.

فرآیند UAFB

فرآیند UAFB (Upflow Anaerobic Fixed Bed) بستر ثابت بوده و فاضلاب از میان فضای میان بستر به سمت بالا حرکت می کند. راکتورهای بی هوازی بستر آکنده اولیه حاوی سنگ بودند، امروزه طرح های متنوعی وجود دارد که در آن ها از مواد بستر پلاستیکی مصنوعی استفاده می شود.

UAFB یک فرآیند ساده بی هوازی محسوب می گردد که نیاز به تجهیزات و تکنولوژی پایینی دارد. این فرآیند در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی مقاوم است و یک روش بسیار مفید برای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی محسوب می شود.

در این فرآیند به شکل حوضچه های استوانه ای یا مستطیلی در عرض ها و قطرهای بین ۸-۲ متر و ارتفاع های ۱۳-۳ متر استفاده شده اند. جاگذاری بستر می تواند در کل عمق و یا ۷۰-۵۰ درصد بالایی انجام می شود.

متداول ترین مدیاهایی که در این روش استفاده می گردد عبارتند از پلاستیک های موج دار عرضی یا مدول های لوله ای می تواند از جنس پلاستیک و یا پی وی سی باشند.

فرآیند UAFB قادر به حذف تا ۹۰ درصد COD در فاضلاب های قوی است در طول زمان، جامدات و جرم سلولی در بستر تجمع یافته و منجر به گرفتگی و اتصال کوتاه می شود که در این هنگام باید جامدات را از طریق شتسشوی پرفشار و زهکشی بستر حذف نمود که این موضوع می تواند یکی از معایب این روش محسوب گردد.

مزایای سیستم UAFB
  •   راندمان حذف BOD ,COD تا ۹۰ درصد
  •   بهره برداری و راهبری آسان
  •   تولید لجن کمتر نسبت به سایر روش های بی هوازی از جمله UASB
  •   نسبت به سیستم های بی هوازی نظیر سپتیک تانک و یا ایمهاف فضای کمتری را اشغال می کند
  •   عدم نیاز به مواد افزودنی
  •   کاهش مصرف انرژی
  •   تولید گاز متان
پکیج تصفیه فاضلاب به روش UAFB
پکیج تصفیه فاضلاب به روش UAFB