پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

عناوین

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

​پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها جهت فاضلاب کارخانه ها الزامیست زیرا کمیت و کیفیتِ تصفیه فاضلاب صنعتی متناسب با فرآیند تولید، سهولت دسترسی و هزینه تامین آب و دفع فاضلاب، نوع مـاده اولیـه و فراورده تولیدی، سطح نظارت بر نحوه فعالیت واحد صنعتی، مساحت فضای سبز و محوطه، وضعیت تاسیسات بهداشتی رفاهی، وجود سامانه های بازچرخانی و میزان استفاده مجدد تغییر می نماید.

براساس گزارش های طرح جامع آب کشور،کل آب مورد نیاز صـنایع و معـادن در سـال ۱۳۶۲ معادل ۹/۴۴۱ و در سال ۱۳۷۳ معادل ۶۶۳ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۷۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، که این مقدار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۶۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است. بـر ایـن اسـاس ضـریب تبـدیل آب مصرفی به پساب در صنایع بزرگ ۵۴/۰ می باشد. صنایع غذایی و آشامیدنی ها با ۲۹ درصد بیشترین سـهم برداشت آب را داشته و سپس صنایع شیمیایی با ۲۰ درصد، مقام دوم را دارا می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها توسط گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر
طراحی، تولید، نصب و اجرا پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها توسط گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر

دانلود فایل pdf “مهندسی تصفیه فاضلاب صنعتی

 •   صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات ۲/۴۸۰ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۲/۳۰۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع نساجی، پوشاک و چرم ۹/۲۲۹ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۱۲۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع چوب و خدمات چوبی ۳/۷ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع کاغذ، مقوا و چاپ ۸/۸ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع شیمیایی  ۲/۳۳۵ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۴۱ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع کانی غیر فلزی ۹/۳ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۵۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع تولید فلزات اساسی ۴/۱۴۲ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵۰ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع ماشین آلات و تجهیزات ۴/۷۷ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱/۶۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   نیروگاه ها ۹/۵۵ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶/۸ میلیون متر مکعب تولید پساب

براساس مطالعات طرح جامع آب کشور در سال ۱۴۰۰ آب مورد نیاز صنعت ۲۱۰۱ میلیون مترمکعب و میزان پساب تولیدی معادل ۱۰۸۸ میلیون مترمکعب خواهد بود. فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت، برای اینکه با فرآیندهای زیستی مورد تصفیه قرار گیرنـد نیازمنـد طی مراحل پـیش تصفیه می باشند، که طی آن ترکیبات شیمیایی و خطرناک برای فرایندهای زیستی تا حد مورد نظر کاهش می یابد. صنایع غـذایی بـا توجه به غلظت بالای مواد آلی از شباهت بیشتری به فاضلاب بهداشتی انسانی برخوردار بـوده و بـا روش های زیـستی تـصفیه پذیرنـد.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها ساخته شده توسط گروه اوژن اطلس سپهر
تصفیه فاضلاب کارخانه ها و حذف مواد و ترکیبات شیمیایی و خطرناک برای فرایندهای زیستی

دانلود فایل PDF “مهندسی فرآیند های پیشرفته اکسیداسیون برای تصفیه فاضلاب

انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

نوع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها با توجه به نوع صنعت و ویژگـی هـای مهم فاضلاب متنوع بوده و با یکدیگر متفاوت می باشد در زیر ویژگی های مهم فاضلاب شهری، صنعتی، بهداشتی و… هر صنعت و روش های تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب بهداشتی و… به صورت خلاصه ذکر شده است.

صنایع نساجی، پوشاک و چرم

 • ویژگی های مهم فاضلاب: قلیاییت زیاد، درجه حـرارت بـالا، مـواد معلق فراوان، کل مواد جامـد زیـاد، سـختی، نمـک، سـولفید، کروم، pH ، آهک، رسوب یافته
 • روش اصلی تصفیه: خنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی هـوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهی
 • کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات

 • ویژگی های مهم فاضلاب: مواد معلـق زیـاد، موادکلوییـدی، مـواد آلـی محلـول، پروتیین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بالا، pH متغیر، رنگ و بو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامـل میکربی
 • روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، متعادلسازی، خنثی سازی، ته نـشینی و یـا شناورسازی، بلوئر هوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، لجـن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکـه تثبیـت، کمپوسـت کـردن، تغلـیظ بوسـیله سـانتریفوژ، تبخیر، خشک کردن
 • کارایی روش های تصفیه: عالی

صنایع چوب و محصولات

 • ویژگی های مهم فاضلاب: چوبی، صنایع کاغذ، مقوا و چاپ، BOD و COD بالا، مواد جامد، فنل، سمیت، مـواد آلـی، pH
 • روش اصلی تصفیه: تبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روش های تصفیه زیستی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه زیستی، هوادهی، بازیافت
 • کارایی روش های تصفیه: خوب
  پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها ارائه شده توسط گروه مهندسین اوژن اطلس سپهر
  تصفیه فاضلاب کارخانه ها توسط روش های تصفیه زیستی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه زیستی، هوادهی، بازیافت و…

  دانلود فایل pdf “مهندسی روش تصفیه MBBR در پکیج تصفیه فاضلاب رستوران“

صنایع غیر فلزی

 • ویژگی های مهم فاضلاب: نمکهای معدنی، ذرات آزبست معلق
 • روش اصلی تصفیه: ته نشینی، رسوب دهی، خنثـی سـازی، جداسـازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمین
 • کارایی روش های تصفیه: خوب

صنایع شیمیایی

 • ویژگی های مهم فاضلاب: نمـکهـای محلـول، کلرایـد و BOD بـالا، pH متغیـر، اسـیدهای معـدنی، کـروم، اسـیدهای آلـی چـرب، TDS، فلزات، رزین هـا، حـلال هـا، رنـگ و بـو، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقه های بنزنی، سموم، فسفر، سـلیس، فلورایـد، لجن، فرمالدیید، اسید نیتریک و سولفوریک، سود، سولفات آهن، عناصر رادیواکتیو، آلومنیوم، نیترات، آمونیـوم، جیـوه، دی اکـسید گـوگرد، موادمعلـق ۱ پلیکلرو بیفنیل PCBs قلیایی غیر قابل ته نشینی و قابل ته نشینی
 • روش اصلی تصفیه: کنترل در محل تولید و جلوگیری از تـراوش یـا ریـزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعـادلسـازی، خنثـی سـازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکـسیداسیون زیـستی، برکـه تثبیـت و سـایر روش های تصفیه زیستی، زلالسازی مکـانیکی، صـافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسـیون، هـضم بـی هـوازی، سوزاندن لجن
 • کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع تولید فلزات اساسی

 • ویژگی های مهم فاضلاب: pH پایین و یا متغیـر، سـیانوژن، اسـیدها، فنـل، سـنگ معدن، قلیاییت، روغن، فلـزات، سـموم، ماسـه و ذغـال سنگ، ذرات فلزی، سورفاکتانت
 • روش اصلی تصفیه: آشـغالگیری، جداسـازی روغـن، خنثـی سـازی، انعقـاد شیمیایی، کلریناسیون، احیا و رسوب دهی، کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی بـا کـربن، بازیافت و استفاده مجدد
 • کارایی روش های تصفیه: متوسط
پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها تولید شده توسط گروه مهندسین اوژن اطلس سپهر
تصفیه فاضلاب کارخانه های فلزات توسط روش های آشـغالگیری، جداسـازی روغـن، خنثـی سـازی، انعقـاد شیمیایی،کلریناسیون، احیا و رسوب دهی و…

صنایع کشاورزی

 • ویژگی های مهم فاضلاب: مواد آلی محلول، بقایای سموم، پروتیین، عناصر مغـذی، چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بـالا، مـواد معلـق زیـاد، موادکلوییدی، رنگ و بـو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامل میکربی
 • روش اصلی تصفیه: کنترل و جداسازی در محل (استفاده از چربی گیر)، متعادل سازی، خنثی سـازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هـوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، روش هـای تـصفیه زیـستی، کمپوسـت کـردن، استفاده مجدد در کشاورزی
 • کارایی روش های تصفیه: خوب

صنایع برق و الکترونیک

 • ویژگی های مهم فاضلاب: pH متغیر، حلال ها، اسیدها، ترکیبات شـیمیایی آلـی و معدنی، چربی و روغن، قلیاییـت، فلـزات مختلـف، ذرات فلزی، سورفاکتانت ها
 • روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، کنتـرل و جداسـازی در محـل تولیـد، خنثـی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلـزات، ذخیـره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن
 • کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع دارویی

 • ویژگی های مهم فاضلاب: ترکیبات شـیمیایی، هورمـون هـا، BOD و COD بـالا، رنـگ، عناصـر مغـذی، pH متغیـر، امـلاح و اسـیدهای معدنی، حلال ها، اسیدهای آلـی چـرب، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقه های بنزنـی، سـموم، فلورایـد، فرمالدییـد، اسـید نیتریـک و سـولفوریک، سـود، نیتـرات، آمونیـوم، موادمعلق
 • روش اصلی تصفیه: جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سـازی، متعــادل ســازی، خنثــی ســازی، تــه نــشینی، هــوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسـیب شـیمیایی، اکـسیداسیون زیستی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه زیستی، هضم بیهوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثـی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال
 • کارایی روش های تصفیه: متوسط
پکی تصفیه فاضلاب صنایع دارویی کارخانه ها ساخته شده توسط گروه مهندسین اوژن
تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و چربی گیری توسط روش های جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سـازی، متعــادل ســازی توسط پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

دانلود فایل لارنس PDF “مهندسی فرآیند تصفیه پساب شیرابه ها

روش های موجود در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی

 در پساب کارخانجات، میزان زیادی از ذرات جامد سایز بزرگ وجود دارند. مثال خوبی برای این جامدات، بازمانده مواد غذایی در فاضلاب صنایع غذایی، قطعات چرم در صنایع چرم سازی و دباغی، قطعات چوب در صنایع نجاری، چربی موجود در پساب و… است. طی فرآیند های فیزیکی، فاضلاب از یک سری صافی ها یا فیلتر های بزرگ عبور داده می شود تا در نهایت جامدات درشت آن حذف شود.

سپس در مرحله دانه گیری از فیلتر شنی و ماسه ای برای حذف ذرات معلق ریز تر موجود در فاضلاب استفاده می شود. در مرحله بعد فاضلاب وارد مخازن ته نشینی می شود و در آن جا به فاضلاب زمان لازم برای ته نشین شدن ذرات باقی مانده داده می شود.

پس از ته نشینی جامدات، فاضلاب به مخزن دیگری سر ریز می شود. در برخی از انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، برای چربی گیری، فاضلاب وارد مخزن دیگری می شود و با یک پارو، چربی موجود بر روی فاضلاب حذف می شود. مرحله بعدی تصفیه فاضلاب به روش فیزیکی، شناور سازی است.

این عمل دقیقا عکس عمل ته نشینی است و طی این فرآیند، فاضلاب هوادهی می شود و ذرات به سطح فاضلاب می آیند. در ادامه یک پارو وظیفه دارد تا این ذرات را از روی فاضلاب بردارد. در نهایت حوضچه های متعادل سازی شروع به فعالیت می کنند که ربطی به فرآیند تصفیه ندارند و فقط تکنیکی هستند که به فرآیند های بعدی تصفیه فاضلاب کمک می کند. در متعادل سازی، جریان، دما و میزان آلاینده متعادل می شود تا از ورود شوک به سیستم تصفیه جلوگیری شود.

تصفیه شیمیایی پساب صنعتی 

تصفیه شیمیایی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که در تصفیه فاضلاب از مواد شیمیایی استفاده کند. به عنوان اولین مرحله تصفیه شیمیایی در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، می توان خنثی سازی را نام برد. بسته به نوع صنعت، pH فاضلاب ها از اسیدی تا بازی متغیر است.

بنابراین برای اولین مرحله باید فاضلاب با افزودن اسید یا باز خنثی شود. مرحله بعدی اقدام برای حذف ذرات جامد معلق است. بسیاری از جامدات معلق بار سطحی دارند که عاملی بر عدم ته نشینی و رسوب است. در مرحله انعقاد و لخته سازی، مواد شیمیایی برای از بین بردن بار سطحی ذرات کلوئیدی به فاضلاب اضافه می شود و در نتیجه این امر با خنثی شدن بار سطحی ذرات ته نشین و در نهایت لخته می شوند.

پس از آن در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، از روش اکسیداسیون برای کاهش میزان سمیت فاضلاب استفاده می شود. برای از بین بردن مواد معدنی و نمک های محلول در فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، از روش تعویض یون نیز استفاده می شود. با کمک تعویض یون، نمک های محلول در فاضلاب، رسوب می کنند و ته نشین می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها ارائه شده توسط گروه صنعتی اوژن اطلس
تصفیه فاضلاب کارخانه و استفاده از روش اکسیداسیون برای کاهش میزان سمیت فاضلاب توسط پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی

تصفیه بیولوژیکی در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، به معنی استفاده از میکروارگانیسم ها به منظور تصفیه فاضلاب است. این فرآیند به دو روش هوازی و بی هوازی انجام می شود که در نوع هوازی، باکتری های هوازی با استفاده از اکسیژن نسبت به تصفیه فاضلاب اقدام می کنند و در تصفیه بی هوازی نیز باکتری های بی هوازی بدون نیاز به اکسیژن فرآیند تصفیه فاضلاب را کامل می کنند.

روش تصفیه فاضلاب SBR

از سری روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، روش تصفیه فاضلاب SBR است. در این روش که بر پایه لجن فعال، فرآیند تصفیه را انجام می دهد، حذف BOD  ها و COD ها ممکن می شود. زمان مورد نظر برای اعمال این روش تصفیه عمدتا بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است و طی این روش با اکسژن دهی به فاضلاب رشد باکتری های هوازی بیشتر می شود و راندمان تصفیه بالا می رود.

روش تصفیه IFAS

در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه از روش تصفیه IFAS  استفاده شده است که طی این روش، لجن به صورت ثابت و معلق بر روی مدیای ثابت و معلق رشد داده شده است و در نتیجه این فرآیند را به یک فرآیند تلفیقی تبدیل کرده است. بخشی از لجن که بر روی مدیا رشد کرده، لجن با رشد ثابت و بخش دیگری از آن که روی لجن های ثابت رشد می کند،‌ لجن با رشد معلق است. مدیا ها دو نوع مدیای معلق و مدیای ثابت را دارند که بر اساس سایز مخازن انتخاب می شوند. اگر مخزن سایز بزرگ باشد، از مدیای ثابت استفاده می شود که کف مخزن ثابت می شود و اگر مدیای معلق مورد استفاده قرار گیر عمدتا سایز مخطن مخزن کوچک تر است و این مدیاها در سطح فاضلاب معلق می شوند.

روش تصفیه پساب MBBR

روش MBBR مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه یا همان رآکتور بیوفیلم بستر متحرک، عملکرد سریع تری دارد و از طرفی فضای کمتری نیز برای نصب نیاز دارد. در این روش، هزارا مدیای پوشیده شده توسط بیوفیلم در مخزن فاضلاب در حرکت هستند که تصفیه فاضلاب را انجام می دهند. حامل های بیوفیلم ها از جنس پلی اتیلن با تراکم بالا و چگالی نزدیک با چگالی آب هستند.

آکتور بیوفیلم بستر متحرک  MBBR
آکتور بیوفیلم بستر متحرک  MBBR

 روش تصفیه فاضلاب RBC

کنتاکتورهای تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC) که در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه نیز کاربرد دارد و نام دیگر آن فیلتر بیولوژیکی دوار است، از رآکتور هایی با بستر ثابت تشکیل شدند که از پشته های دیسک های چرخشی هستند که بر روی یک شافتمحور افقی نصب شده اند. این روش برای حذف میکروارگانیسم ها و مواد آلی بسیار موثر عمل می کند.

 روش تصفیه UASB

پتوی لجن بی هوازی جریان بالا، از روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. در این روش گرانول های لجن پس از سه ماه شروع به رشد و شکل گیری می کنند و سطح آن ها را باکتری ها می پوشانند. پتوی لجن عاملی است که فاضلاب به سمت بالا هدایت شود و در نهایت تصفیه فاضلاب انجام شود.

 روش تصفیه ABR

رآکتور بافل دار بی هوازی از سری روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. این سیستم شامل ۸ محفظه است که برای انتقال پساب به سمت بالا و برخورد آن با پتوهای لجن در سیستم تعبیه شده اند.

 روش تصفیه MBR

روش تصفیه فاضلاب بیورآکتور غشایی یا همان تصفیه فاضلاب به روش mbr از روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. طی این روش یک سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیکی، به همراه فرآیند های میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون است که درنهایت منجر به تصفیه فاضلاب کارخانجات می شود.

هر یک از روش های مذکور برای نوع کارخانه ی خاصی است و برای اینکه پکیج تصفیه فاضلاب مناسب کارخانه ها انتخاب شود باید به صنایع دقت کرد. برای انتخاب پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه مناسب با موضوع صنعت خود، با متخصصان شرکت تصفیه فاضلاب اوژن تماس حاصل فرمایید.

دستگاه تصفیه فاضلاب

طراحی، تولید و اجرای انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

مشاوره و خرید

تماس با ما

طراحی، تولید و مشاوره با کارشناسان گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر