به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
 • ۹۱۳۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
 • info@ozhen.co

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها | اوژن اطلس سپهر
مقدمه​

استفاده از پکیج تصف پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها یه فاضلاب کارخانه ها الزامیست زیرا کمیت و کیفیت فاضلاب صنعتی متناسب با فرآیند تولید، سهولت دسترسی و هزینه تامین آب و دفع فاضلاب، نوع مـاده اولیـه و فراورده تولیدی، سطح نظارت بر نحوه فعالیت واحد صنعتی، مساحت فضای سبز و محوطه، وضـعیت تاسیـسات بهداشـتی رفـاهی، وجود سامانه های بازچرخانی و میزان استفاده مجدد تغییر می نماید.

براساس گزارشهای طرح جامع آب کشور،کل آب مورد نیاز صـنایع و معـادن در سـال ۱۳۶۲ معادل ۹/۴۴۱ و در سال ۱۳۷۳ معادل ۶۶۳ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۷۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، که این مقدار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۶۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است، بـر ایـن اسـاس ضـریب تبـدیل آب مصرفی به پساب در صنایع بزرگ ۵۴/۰ می باشد. صنایع غذایی و آشامیدنی ها با ۲۹ درصد بیشترین سـهم برداشت آب را داشته و سپس صنایع شیمیایی با ۲۰ درصد، مقام دوم را دارا می باشد.

 •   صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات  ۲/۴۸۰ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۲/۳۰۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع نساجی، پوشاک و چرم ۹/۲۲۹  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۱۲۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع چوب و خدمات چوبی ۳/۷  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع کاغذ، مقوا و چاپ ۸/۸  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع شیمیایی  ۲/۳۳۵  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۴۱ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع کانی غیر فلزی ۹/۳  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۵۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع تولید فلزات اساسی ۴/۱۴۲  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵۰ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   صنایع ماشین آلات و تجهیزات ۴/۷۷  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱/۶۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
 •   نیروگاه ها ۹/۵۵  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶/۸ میلیون متر مکعب تولید پساب

براساس مطالعات طرح جامع آب کشور در سال ۱۴۰۰ آب مورد نیاز صنعت ۲۱۰۱ میلیون مترمکعب و میزان پساب تولیدی معادل ۱۰۸۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.

فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت، برای اینکه با فرایندهای زیستی مورد تصفیه قرار گیرنـد نیازمنـد طـی مراحـل پـیش تصفیه می باشند، که طی آن ترکیبات شیمیایی و خطرناک برای فرایندهای زیستی تا حد مورد نظر کاهش می یابد. صنایع غـذایی بـا توجه به غلظت بالای مواد آلی از شباهت بیشتری به فاضلاب های انسانی برخوردار بـوده و بـا روش هـای زیـستی تـصفیه پذیرنـد.

انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

نوع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها با توجه به نوع صنعت و ویژگـی هـای مهم فاضلاب متنوع بوده و با یکدیگر متفاوت می باشد در زیر ویژگی های مهم فاضلاب های هر صنعت روش های تصفیه به صورت خلاصه ذکر شده است.

نوع صنعت: صنایع نساجی، پوشاک و چرم
ویژگی های مهم فاضلاب: قلیاییت زیاد، درجه حـرارت بـالا، مـواد معلق فراوان، کل مواد جامـد زیـاد، سـختی، نمـک، سـولفید،کروم، pH ،آهک، رسوب یافته
روش اصلی تصفیه: خنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی هـوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهی
کارایی روش های تصفیه: متوسط

ٰنوع صنعت: صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات
ویژگی های مهم فاضلاب: مواد معلـق زیـاد، موادکلوییـدی، مـواد آلـی محلـول، پروتیین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بالا، pH متغیر، رنگ و بو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامـل میکربی
روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، متعادلسازی، خنثی سازی، ته نـشینی و یـا شناورسازی، هوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، لجـن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکـه تثبیـت، کمپوسـت کـردن، تغلـیظ بوسـیله سـانتریفوژ، تبخیر، خشک کردن
کارایی روش های تصفیه: عالی

نوع صنعت: صنایع چوب و محصولات
ویژگی های مهم فاضلاب: چوبی، صنایع کاغذ، مقوا و چاپ
BOD COD, بالا، مواد جامد، فنل، سمیت، مـواد آلـی، pH
روش اصلی تصفیه: تبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روشهای تصفیه زیستی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه زیستی، هوادهی، بازیافت
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع کانی غیر فلزی
ویژگی های مهم فاضلاب: نمکهای معدنی، ذرات آزبست معلق
روش اصلی تصفیه: ته نشینی، رسوب دهی، خنثـی سـازی، جداسـازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمین
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع شیمیایی
ویژگی های مهم فاضلاب: نمـکهـای محلـول، کلرایـد و BOD بـالا، pH متغیـر،اسـیدهای معـدنی، کـروم، اسـیدهای آلـی چـرب، TDS، فلزات، رزینهـا، حـلالهـا، رنـگ و بـو، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقههای بنزنی، سموم، فسفر، سـلیس، فلورایـد، لجن، فرمالدیید، اسید نیتریک و سولفوریک، سود، سولفات آهن، عناصر رادیواکتیو، آلومنیوم، نیترات، آمونیـوم، جیـوه، دی اکـسید گـوگرد، موادمعلـق ۱ پلیکلرو بیفنیل PCBs قلیایی غیر قابل ته نشینی و قابل ته نشینی
روش اصلی تصفیه: کنترل در محل تولید و جلوگیری از تـراوش یـا ریـزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعـادلسـازی، خنثـی سـازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکـسیداسیون زیـستی، برکـه تثبیـت و سـایر روش های تصفیه زیستی، زلالسازی مکـانیکی، صـافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسـیون، هـضم بـیهـوازی، سوزاندن لجن
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع تولید فلزات اساسی
ویژگی های مهم فاضلاب: pH پایین و یا متغیـر، سـیانوژن، اسـیدها، فنـل، سـنگ معدن، قلیاییت، روغن، فلـزات، سـموم، ماسـه و ذغـال سنگ، ذرات فلزی، سورفاکتانت
روش اصلی تصفیه: آشـغالگیری، جداسـازی روغـن، خنثـی سـازی، انعقـاد شیمیایی،کلریناسیون، احیا و رسوب دهی، کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی بـا کـربن، بازیافت و استفاده مجدد
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع کشاورزی
ویژگی های مهم فاضلاب: مواد آلی محلول، بقایای سموم، پروتیین، عناصر مغـذی،چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بـالا، مـواد معلـق زیـاد، موادکلوییدی، رنگ و بـو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامل میکربی
روش اصلی تصفیه: کنترل و جداسازی در محل، متعادل سازی، خنثی سـازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هـوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، روش هـای تـصفیه زیـستی، کمپوسـت کـردن، استفاده مجدد در کشاورزی
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع برق و الکترونیک
ویژگی های مهم فاضلاب: pH متغیر، حلال ها، اسیدها، ترکیبات شـیمیایی آلـی و معدنی، چربی و روغن، قلیاییـت، فلـزات مختلـف، ذرات فلزی، سورفاکتانت ها
روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، کنتـرل و جداسـازی در محـل تولیـد، خنثـی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلـزات، ذخیـره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع دارویی
ویژگی های مهم فاضلاب: ترکیبات شـیمیایی، هورمـون هـا، BOD و COD بـالا، رنـگ، عناصـر مغـذی، pH متغیـر، امـلاح و اسـیدهای معدنی، حلال ها، اسیدهای آلـی چـرب، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقه های بنزنـی، سـموم، فلورایـد، فرمالدییـد، اسـید نیتریـک و سـولفوریک، سـود، نیتـرات، آمونیـوم، موادمعلق
روش اصلی تصفیه: جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سـازی، متعــادل ســازی، خنثــی ســازی، تــه نــشینی، هــوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسـیب شـیمیایی، اکـسیداسیون زیستی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه زیستی، هضم بیهوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثـی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال
کارایی روش های تصفیه: متوسط

انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها را از گروه فنی و مهندسی اوژن اطلس سپهر خریداری کنید.