به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

عناوین

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها | اوژن اطلس سپهر
مقدمه​

استفاده از پکیج تصف پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها یه فاضلاب کارخانه ها الزامیست زیرا کمیت و کیفیت فاضلاب صنعتی متناسب با فرآیند تولید، سهولت دسترسی و هزینه تامین آب و دفع فاضلاب، نوع مـاده اولیـه و فراورده تولیدی، سطح نظارت بر نحوه فعالیت واحد صنعتی، مساحت فضای سبز و محوطه، وضـعیت تاسیـسات بهداشـتی رفـاهی، وجود سامانه های بازچرخانی و میزان استفاده مجدد تغییر می نماید.

براساس گزارشهای طرح جامع آب کشور،کل آب مورد نیاز صـنایع و معـادن در سـال ۱۳۶۲ معادل ۹/۴۴۱ و در سال ۱۳۷۳ معادل ۶۶۳ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۷۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، که این مقدار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۶۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است، بـر ایـن اسـاس ضـریب تبـدیل آب مصرفی به پساب در صنایع بزرگ ۵۴/۰ می باشد. صنایع غذایی و آشامیدنی ها با ۲۹ درصد بیشترین سـهم برداشت آب را داشته و سپس صنایع شیمیایی با ۲۰ درصد، مقام دوم را دارا می باشد.

  •   صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات  ۲/۴۸۰ میلیون متر مکعب برداشت آب و ۲/۳۰۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع نساجی، پوشاک و چرم ۹/۲۲۹  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۱۲۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع چوب و خدمات چوبی ۳/۷  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع کاغذ، مقوا و چاپ ۸/۸  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵/۳ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع شیمیایی  ۲/۳۳۵  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۴۱ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع کانی غیر فلزی ۹/۳  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱۵۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع تولید فلزات اساسی ۴/۱۴۲  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۵۰ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   صنایع ماشین آلات و تجهیزات ۴/۷۷  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۱/۶۲ میلیون متر مکعب تولید پساب
  •   نیروگاه ها ۹/۵۵  میلیون متر مکعب برداشت آب و ۶/۸ میلیون متر مکعب تولید پساب

براساس مطالعات طرح جامع آب کشور در سال ۱۴۰۰ آب مورد نیاز صنعت ۲۱۰۱ میلیون مترمکعب و میزان پساب تولیدی معادل ۱۰۸۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.

فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت، برای اینکه با فرایندهای زیستی مورد تصفیه قرار گیرنـد نیازمنـد طـی مراحـل پـیش تصفیه می باشند، که طی آن ترکیبات شیمیایی و خطرناک برای فرایندهای زیستی تا حد مورد نظر کاهش می یابد. صنایع غـذایی بـا توجه به غلظت بالای مواد آلی از شباهت بیشتری به فاضلاب های انسانی برخوردار بـوده و بـا روش هـای زیـستی تـصفیه پذیرنـد.

انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

نوع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها با توجه به نوع صنعت و ویژگـی هـای مهم فاضلاب متنوع بوده و با یکدیگر متفاوت می باشد در زیر ویژگی های مهم فاضلاب های هر صنعت روش های تصفیه به صورت خلاصه ذکر شده است.

نوع صنعت: صنایع نساجی، پوشاک و چرم
ویژگی های مهم فاضلاب: قلیاییت زیاد، درجه حـرارت بـالا، مـواد معلق فراوان، کل مواد جامـد زیـاد، سـختی، نمـک، سـولفید،کروم، pH ،آهک، رسوب یافته
روش اصلی تصفیه: خنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی هـوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهی
کارایی روش های تصفیه: متوسط

ٰنوع صنعت: صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات
ویژگی های مهم فاضلاب: مواد معلـق زیـاد، موادکلوییـدی، مـواد آلـی محلـول، پروتیین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بالا، pH متغیر، رنگ و بو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامـل میکربی
روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، متعادلسازی، خنثی سازی، ته نـشینی و یـا شناورسازی، هوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، لجـن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکـه تثبیـت، کمپوسـت کـردن، تغلـیظ بوسـیله سـانتریفوژ، تبخیر، خشک کردن
کارایی روش های تصفیه: عالی

نوع صنعت: صنایع چوب و محصولات
ویژگی های مهم فاضلاب: چوبی، صنایع کاغذ، مقوا و چاپ
BOD COD, بالا، مواد جامد، فنل، سمیت، مـواد آلـی، pH
روش اصلی تصفیه: تبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روشهای تصفیه زیستی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه زیستی، هوادهی، بازیافت
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع کانی غیر فلزی
ویژگی های مهم فاضلاب: نمکهای معدنی، ذرات آزبست معلق
روش اصلی تصفیه: ته نشینی، رسوب دهی، خنثـی سـازی، جداسـازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمین
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع شیمیایی
ویژگی های مهم فاضلاب: نمـکهـای محلـول، کلرایـد و BOD بـالا، pH متغیـر،اسـیدهای معـدنی، کـروم، اسـیدهای آلـی چـرب، TDS، فلزات، رزینهـا، حـلالهـا، رنـگ و بـو، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقههای بنزنی، سموم، فسفر، سـلیس، فلورایـد، لجن، فرمالدیید، اسید نیتریک و سولفوریک، سود، سولفات آهن، عناصر رادیواکتیو، آلومنیوم، نیترات، آمونیـوم، جیـوه، دی اکـسید گـوگرد، موادمعلـق ۱ پلیکلرو بیفنیل PCBs قلیایی غیر قابل ته نشینی و قابل ته نشینی
روش اصلی تصفیه: کنترل در محل تولید و جلوگیری از تـراوش یـا ریـزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعـادلسـازی، خنثـی سـازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکـسیداسیون زیـستی، برکـه تثبیـت و سـایر روش های تصفیه زیستی، زلالسازی مکـانیکی، صـافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسـیون، هـضم بـیهـوازی، سوزاندن لجن
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع تولید فلزات اساسی
ویژگی های مهم فاضلاب: pH پایین و یا متغیـر، سـیانوژن، اسـیدها، فنـل، سـنگ معدن، قلیاییت، روغن، فلـزات، سـموم، ماسـه و ذغـال سنگ، ذرات فلزی، سورفاکتانت
روش اصلی تصفیه: آشـغالگیری، جداسـازی روغـن، خنثـی سـازی، انعقـاد شیمیایی،کلریناسیون، احیا و رسوب دهی، کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی بـا کـربن، بازیافت و استفاده مجدد
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع کشاورزی
ویژگی های مهم فاضلاب: مواد آلی محلول، بقایای سموم، پروتیین، عناصر مغـذی،چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بـالا، مـواد معلـق زیـاد، موادکلوییدی، رنگ و بـو، روغـن، دترجنـت، فرمالدییـد، عوامل میکربی
روش اصلی تصفیه: کنترل و جداسازی در محل، متعادل سازی، خنثی سـازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هـوادهی، تـصفیه شـیمیایی، انعقـاد، روش هـای تـصفیه زیـستی، کمپوسـت کـردن، استفاده مجدد در کشاورزی
کارایی روش های تصفیه: خوب

نوع صنعت: صنایع برق و الکترونیک
ویژگی های مهم فاضلاب: pH متغیر، حلال ها، اسیدها، ترکیبات شـیمیایی آلـی و معدنی، چربی و روغن، قلیاییـت، فلـزات مختلـف، ذرات فلزی، سورفاکتانت ها
روش اصلی تصفیه: آشغالگیری، کنتـرل و جداسـازی در محـل تولیـد، خنثـی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلـزات، ذخیـره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن
کارایی روش های تصفیه: متوسط

نوع صنعت: صنایع دارویی
ویژگی های مهم فاضلاب: ترکیبات شـیمیایی، هورمـون هـا، BOD و COD بـالا، رنـگ، عناصـر مغـذی، pH متغیـر، امـلاح و اسـیدهای معدنی، حلال ها، اسیدهای آلـی چـرب، الکـل، صـابون، موادآلی، حلقه های بنزنـی، سـموم، فلورایـد، فرمالدییـد، اسـید نیتریـک و سـولفوریک، سـود، نیتـرات، آمونیـوم، موادمعلق
روش اصلی تصفیه: جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سـازی، متعــادل ســازی، خنثــی ســازی، تــه نــشینی، هــوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسـیب شـیمیایی، اکـسیداسیون زیستی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه زیستی، هضم بیهوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثـی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال
کارایی روش های تصفیه: متوسط

روش های موجود در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

تصفیه فیزیکی

 در پساب کارخانجات، میزان زیادی از ذرات جامد سایز بزرگ وجود دارند. مثال خوبی برای این جامدات، بازمانده مواد غذایی در فاضلاب صنایع غذایی، قطعات چرم در صنایع چرم سازی و دباغی، قطعات چوب در صنایع نجاری، چربی موجود در پساب و …. است. طی فرآیند های فیزیکی، فاضلاب از یک سری صافی ها یا فیلتر های بزرگ عبور داده می شود تا در نهایت جامدات درشت آن حذف شود، سپس در مرحله دانه گیری از فیلتر های شنی و ماسه ای برای حذف ذرات معلق ریز تر موجود در فاضلاب استفاده می شود. در مرحله بعد فاضلاب وارد مخازن ته نشینی می شود و در آن جا به فاضلاب زمان لازم برای ته نشین شدن ذرات باقی مانده داده می شود. پس از ته نشینی جامدات، فاضلاب به مخزن دیگری سر ریز می شود. در برخی از انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، برای چربی گیری، فاضلاب وارد مخزن دیگری می شود و با یک پارو، چربی موجود بر روی فاضلاب حذف می شود. مرحله بعدی تصفیه فاضلاب به روش فیزیکی، شناور سازی است. این عمل دقیقا عکس عمل ته نشینی است و طی این فرآیند، فاضلاب هوادهی می شود و ذرات به سطح فاضلاب می آیند. در ادامه یک پارو وظیفه دارد تا این ذرات را از روی فاضلاب بردارد. در نهایت حوضچه های متعادل سازی شروع به فعالیت می کنند که ربطی به فرآیند تصفیه ندارند و فقط تکنیکی هستند که به فرآیند های بعدی تصفیه فاضلاب کمک می کند. در متعادل سازی، جریان، دما و میزان آلاینده متعادل می شود تا از ورود شوک به سیستم تصفیه جلوگیری شود.

تصفیه شیمیایی

تصفیه شیمیایی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که در تصفیه فاضلاب از مواد شیمیایی استفاده کند. به عنوان اولین مرحله تصفیه شیمیایی در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، می توان خنثی سازی را نام برد. بسته به نوع صنعت،  pH فاضلاب ها از اسیدی تا بازی متغیر است. بنابراین برای اولین مرحله باید فاضلاب با افزودن اسید یا باز خنثی شود. مرحله بعدی اقدام برای حذف ذرات جامد معلق است. بسیاری از جامدات معلق بار سطحی دارند که عاملی بر عدم ته نشینی و رسوب است. در مرحله انعقاد و لخته سازی، مواد شیمیایی برای از بین بردن بار سطحی ذرات کلوئیدی به فاضلاب اضافه می شود و در نتیجه این امر با خنثی شدن بار سطحی ذرات ته نشین و در نهایت لخته می شوند. پس از آن در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، از روش اکسیداسیون برای کاهش میزان سمیت فاضلاب استفاده می شود. برای از بین بردن مواد معدنی و نمک های محلول در فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، از روش تعویض یون نیز استفاده می شود. با کمک تعویض یون، نمک های محلول در فاضلاب، رسوب می کنند وته نشین می شوند.

 تصفیه بیولوژیکی

تصفیه بیولوژیکی در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، به معنی استفاده از میکروارگانیسم ها به منظور تصفیه فاضلاب است. این فرآیند به دو روش هوازی و بی هوازی انجام م یوشد که در نوع هوازی، باکتری های هوازی با استفاده از اکسیژن نسبت به تصفیه فاضلاب اقدام می کنند و در تصفیه بی هوازی نیز باکتری های بی هوازی بدون نیاز به اکسیژن فرآیند تصفیه فاضلاب را کامل می کنند.

 روش تصفیه SBR

از سری روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، روش SBR است. در این روش که بر پایه لجن فعال، فرآیند تصفیه را انجام می دهد، حذف BOD  ها و COD ها ممکن می شود. زمان مورد نظر برای اعمال این روش تصفیه عمدتا بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است و طی این روش با اکسژن دهی به فاضلاب رشد باکتری های هوازی بیشتر می شود و راندمان تصفیه بالا می رود.

روش تصفیه IFAS

در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه از روش تصفیه IFAS  استفاده شده است که طی این روش، لجن به صورت ثابت و معلق بر روی مدیای ثابت و معلق رشد داده شده است و در نتیجه این فرآیند را به یک فرآیند تلفیقی تبدیل کرده است. بخشی از لجن که بر روی مدیا رشد کرده، لجن با رشد ثابت و بخش دیگری از آن که روی لجن های ثابت رشد می کند،‌ لجن با رشد معلق است. مدیا ها دو نوع مدیای معلق و مدیای ثابت را دارند که بر اساس سایز مخازن انتخاب می شوند. اگر مخزن سایز بزرگ باشد، از مدیای ثابت استفاده می شود که کف مخزن ثابت می شود و اگر مدیای معلق مورد استفاده قرار گیر عمدتا سایز مخطن مخزن کوچک تر است و این مدیاها در سطح فاضلاب معلق می شوند. .

 روش تصفیه MBBR

روش MBBR مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه یا همان رآکتور بیوفیلم بستر متحرک، عملکرد سریع تری دارد و از طرفی فضای کمتری نیز برای نصب نیاز دارد. در این روش، هزارا مدیای پوشیده شده توسط بیوفیلم در مخزن فاضلاب در حرکت هستند که تصفیه فاضلاب را انجام می دهند. حامل های بیوفیلم ها از جنس پلی اتیلن با تراکم بالا و چگالی نزدیک با چگالی آب هستند.

 روش تصفیه RBC

کنتاکتورهای تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC) که در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه نیز کاربرد دارد و نام دیگر آن فیلتر بیولوژیکی دوار است، از رآکتور هایی با بستر ثابت تشکیل شدند که از پشته های دیسک های چرخشی هستند که بر روی یک شافتمحور افقی نصب شده اند. این روش برای حذف میکروارگانیسم ها و مواد آلی بسیار موثر عمل می کند.

 روش تصفیه UASB

پتوی لجن بی هوازی جریان بالا، از روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. در این روش گرانول های لجن پس از سه ماه شروع به رشد و شکل گیری می کنند و سطح آن ها را باکتری ها می پوشانند. پتوی لجن عاملی است که فاضلاب به سمت بالا هدایت شود و در نهایت تصفیه فاضلاب انجام شود.

 روش تصفیه  ABR

رآکتور بافل دار بی هوازی از سری روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. این سیستم شامل ۸ محفظه است که برای انتقال پساب به سمت بالا و برخورد آن با پتوهای لجن در سیستم تعبیه شده اند.

 روش تصفیه    MBR

روش تصفیه فاضلاب بیورآکتور غشایی از روش ای متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. طی این روش یک سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیکی، به همراه فرآیند های میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون است که درنهایت منجر به تصفیه فاضلاب کارخانجات می شود.

هر یک از روش های مذکور برای نوع کارخانه ی خاصی است و برای اینکه پکیج تصفیه فاضلاب مناسب کارخانه ها انتخاب شود باید به صنایع دقت کرد. برای انتخاب پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه مناسب با موضوع صنعت خود، با متخصصان شرکت تصفیه فاضلاب اوژن تماس حاصل فرمایید.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها
پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
سیستم های سپتیک تانک بتنی
سپتیک تانک بتنی

بتن یک ماده کامپوزیتی تشکیل شده از سنگ دانه های درشت متصل شده به هم و سیمان خمیری است. این ماده به مرور زمان سخت

ادامه مطلب »
پمپ تحت فشار
پمپ تحت فشار

در وهله اول، پمپ ها نقش مهمی دارند، نمونه های بارز و معمولی که با زندگی روزمره ما در ارتباط است شامل کاربرد هایی از

ادامه مطلب »