تصفیه فاضلاب در پارک های صنعتی چین

عناوین

تصفیه فاضلاب

مقدمه

پارک های صنعتی برای پیشرفت سریع تکنولوژی چین بسیار مهم می باشند، هم اکنون تعداد ۵۵۲ پارک صنعتی در سطح جهانی و ۱۹۹۱ پارک صنعتی در حال توسعه در چین ساخته شده است، به علت تعداد زیاد پارک ها، کنترل دبی پساب و تصفیه فاضلاب آن ها جهت کنترل موفق آلودگی آب های چین بسیار مهم می باشد.

تصفیه فاضلاب در پارک های صنعتی چین

ترکیبات و محتویات پساب های آلوده، ترکیبات سمی و غیرقابل تجزیه بیولوؤیکی به مقدار بسیار زیادی از طریق صنایع متنوع در پارک های صنعتی تولید می شود.

کارخانه ها در پارک های صنعتی اغلب بدون پیش تصفیه مناسب پساب خود را به شبکه و تصفیه خانه مرکزی تخلیه می کنند.

از آنجایی که کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه مرکزی با مبانی طراحی این تصفیه خانه ها هماهنگی ندارد درنتیجه پساب خروجی از این تصفیه خانه ها نیز ممکن است با استانداردهای محیط زیستی همخوانی نداشته باشد.

تخلیه و تصفیه فاضلاب صنعتی بدون پیش تصفیه مناسب به آب های پذیرنده ممکن است باعث آسیب جدی به سلامتی انسان ها شود.

پیشگیری و کنترل آلودگی آب

پیشگیری و کنترل آلودگی آب در پارک های صنعتی چین به طور کلی شامل ۳ مرحله می باشد:

  •  پیش تصفیه فاضلاب در منبع تولیدی
  •  تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه مرکزی
  •  تصفیه تکمیلی پساب نهایی

این ۳ مرحله به صورت یکپارچه عمل می کنند، به این صورت که تمامی مراحل قبل و بعد به یکدیگر مرتبط بوده و هرگونه تغیراتی بر تمام مراحل موثر می باشد.

به طور مثال هرگونه تغییرات در کمیت یا کیفیت در منبع تولیدی (مرحله ۱) باعث نوسان کمی و کیفی در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه مرکزی می شود (مرحله ۲).

مواد سمی و مضر نه تنها باعث اخلال در فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه خانه مرکزی می شود (مرحله ۲) بلکه باعث تاثیرات تغییرناپذیری در منابع پذیرنده پساب و یا تصفیه تکمیلی (مرحله ۳) می شود.
به علت تاثیر یک مرحله برروی تمامی مراحل تصفیه فاضلاب در پارک های صنعتی، تشخیص و رفع نواقص به تمامی مراحل بازمی گردد.

هدف این مقاله شامل موارد زیر می باشد:

  •  تحقیق و توسعه مدل تصفیه خانه فاضلاب در پارک صنعتی به روش ارزیابی تلفیقی فاز به فاز (FCE)
  •  بررسی و تایید مدل جهت ۲ واحد پارک صنعتی

باتوجه به بررسی های صورت گرفته یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که بایستی در پیش تصفیه فاضلاب های کارخانه ها در منبع تولیدی کنترل گردد، میزان چربی و روغن آن ها می باشد.

این فاکتور درصورت ورود به تصفیه خانه مرکزی موجب اخلال در عملکرد تصفیه خانه می شود و خود نیز در طی فرآیند بیولوژیکی قادر به حذف نخواهد بود.

صنایع لبنی، پتروشیمی و کارخانه های مواد غذایی از جمله این صنایع می باشند.

عامل مهم دیگر فلزات سنگین می باشند.

فلزات سنگین نیز در طی فرآیند بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم ها تصفیه نمی شوند و درصورت مصرف برای برخی گونه ها سمی محسوب می شوند.

صنایع آبکاری و کارخانه جات قطعات خودرو از این قبیل صنایع می باشند.
عامل سوم و شاید مهم ترین فاکتور کنترل pH در رنج استاندارد ۶.۵ الی ۷.۵ می باشد زیرا تجاوز از این رنج باعث ایجاد مشکلات زیادی در متابولیسم باکتری ها و مشکلات عدیده ای در ایجاد لخته ها می شود.

صنایع باتری سازی با تولید پساب های اسیدی و صنایع نساجی با تولید پساب های قلیایی از جمله این صنایع می باشند.

عامل مهم دیگر کنترل دترجنت پساب می باشد.

ورود حجم بالای دترجنت در فرآیند هوادهی باعث ایجاد کف زیاد و کنترل سخت و مشکلات بهره برداری می شود. صنایع شیمیایی و بهداشتی از جمله این کارخانه ها می باشند.

با بررسی عوامل فوق مشاهده می شود که ترسیب شیمیایی و شناورسازی با هوای محلول از جمله پیش تصفیه های مناسب می باشند.

با برقراری پیش تصفیه مناسب می توان انتظار داشت تصفیه خانه مرکزی با یکمرحله سیستم بیولوژیکی لجن فعال به خوبی قادر به تصفیه پساب و اخذ استاندارد های محیط زیستی جهت تخلیه به منابع پذیرنده می باشد.

پس از تصفیه مرکزی با یه مرحله فیلتراسیون تکمیلی و یا غشایی قادر خواهیم بود به کیفیت های بالاتر جهت استحصال آب مناسب از پساب به منظور استفاده در خط تولیدی کارخانه ها خواهیم بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.